27 maart 2016

Handen af van Dijklanden stuurt een brief over de notitie voor de raad: "Tijdelijke invulling Dijklanden anders dan woningbouw" naar wethouder Anker en de raadsleden van de Gemeente Zwolle.
Bekijk de brief

26 maart 2016

Op 19 januari 2006 kreeg toenmalig wethouder Dannenberg tijdens een wijkplatform een rode kaart. We zijn nu 10 jaar verder, de gemeente komt nu met een raadsvoorstel om Dijklanden 10 jaar niet te bebouwen en in 2026 pas een besluit te nemen.

We zijn blij dat de agrarische functies blijven en hopen een "groene" boer met oog voor de weidevogels, maar over 10 jaar zitten we in dezelfde situatie!

Op 26 februari 2014  kwam uit de stemwijzer dat bijna alle politieke partijen tegen bebouwen van Dijklanden zijn.

3500 zienswijzen bij het Structuurplan en nu nog geen besluit om Dijklanden niet te bebouwen!

Kom op gemeenteraad ...laat de Aalanden hun uitloopgebied houden!


Het raadsvoorstel luidt:

1. Vast te stellen dat Dijklanden tot 2026 niet nodig is om de woningbehoefte op te vangen;

2. De huidige bestemming te handhaven en de locatie Dijklanden vooralsnog beschikbaar te houden voor agrarische en daaraan gelieerde functies, die een meerwaarde betekenen voor de stad;

3. De invulling van de locatie Dijklanden voor de periode na 2026 nader af te wegen bij het opstellen van de Zwolse Omgevingsvisie.

11/26/10

Feest in de Aalanden!

Geen woningen op de Dijklanden de komende decennia.

Blogspot Aa-landen

De Stentor

Weblog Zwolle11/26/10

Dijklanden wordt de komende decennia niet bebouwd!

ZWOLLE - De omstreden bouwplannen rond het groene achterland van de Zwolse wijk Aa-landen zijn officieel uitgesteld.

Tijdens het wijkplatform meldde wijkwethouder Gerrit Piek op vragen uit de zaal dat in de huidige tijd woningbouw in Dijklanden niet realistisch is.

Al eerder had de gemeente de finale beslissing over het bebouwen van dit deel van de stad opgeschort naar 2014. Maar nu heeft de wethouder voor het eerst voor een volle zaal aangekondigd dat Dijklanden de komende decennia niet nodig is voor woningbouw. Het is het logische vervolg op de mededeling van vorige week van wethouder Erik Dannenberg dat de ontwikkeling van Stadshagen stagneert en het maar de vraag is wanneer dit stadsdeel is volgebouwd. Zolang Stadshagen niet af is hoeft Zwolle z'n groeitentakels niet uit te slaan naar andere sappige, groene weides. De gemeente rondt alleen het al lopende onderzoek naar de aanwezigheid van de zogeheten 'rode lijst-vogels' af. Alle andere analyses worden of stopgezet of niet uitgevoerd.

De mededeling is door bewoners van de Aa-landen, waaronder actiegroep 'Handen af van Dijklanden', met blijdschap ontvangen. Wel blijft de club de zaak nauwlettend in de gaten houden. Zeker nu de gemeente besloten heeft om pas in de volgende bestuursperiode de Structuurvisie te actualiseren. Volgens Piek blijkt uit de laatste inzichten dat er tot 2030 namelijk geen nieuwe woningbouwgebieden nodig zijn. "We gaan ons voorlopig vooral richten op woningbouw op inbreidingslocaties."


06/01/10

Vast een vergissing!

Vandaag 1 juni 2012 komt de mail binnen met de raadsstukken voor de vergadering van 11 juni 2012. In het jaarverslag op blz. 46 staat dat er een inrichtingsplan gemaakt wordt voor Stadsbroek:

"Het maken van een inrichtingsplan voor Stadsbroek wordt i.v.m. natuuronderzoek verschoven naar 2012" en "In 2012 komt een inrichtingsplan klaar voor Stadsbroek en start de uitvoering in 2013"

De raad heeft op 07-09-2012 toch uitgesproken dat de Visie Noordelijke Stadsrand unaniem wordt aanvaard met inachtneming van de door de diverse fracties gemaakte kanttekeningen.

Het Structuurplan is leidend voor de zoeklocaties woningbouw: de Raad stemt in met het opstellen van een Uitvoeringsprogramma met uitzondering van de deelgebieden I Stadsbroek/ Mastenbroek.

We zijn verbaasd over de tekst op blz. 46 van het jaarverslag en we hopen dat de raad om aanpassing vraagt in lijn met eerder ingenomen standpunt!

Verslag Raadsplein 07-09-2009

Verslag info-meningsronde 04-04-2009

Jaarverslag 2011 blz. 46


06/01/10

Weer in touw!

De site "Handen af van Dijklanden" is een tijd stil geweest. Het was "rustig" in de politiek. De raad is wel gevolgd met het handige video-systeem van de gemeente Zwolle.

Vandaag komt op de mail met de agenda van de raadsvergadering  van 11 juni 2012. Het is tijd om weer van de bank te komen. :-)


04/23/10

Het CDA-Overijssel neemt voor het behoud van de provincie het motto van de Dijklanden over!

HandenafvanOverijssel! ... hetzelfde motto als voor de Dijklanden.

Vanaf januari 2006 zijn we in de Aalanden bezig om het uitloopgebied te behouden. We hopen nu op extra aandacht voor de Dijklanden en natuurlijk ook op de steun van het CDA in de provinciale staten en in de Zwolse gemeenteraad. Tot dit moment staat het CDA niet vooraan om het uitloopgebied en de natuur voor de gebruikers van de Dijklanden te sparen. Wanneer kiest het CDA eindelijk voor het behoud van de Dijklanden!!

Het collegeakkoord zegt dat de burger meer betrokken gaat worden. Met de 3500 zienswijzen zouden we 3 zetels in de raad hebben: wat moeten we nog meer ondernemen om de wens van velen in vervulling te zien gaan.

 


02/21/10

De beste keus voor de Dijklanden vind je via het Kieskompas van de gemeente!

Ga HIER naar het Kieskompas van de gemeente. Vul de 30 vragen, op vraag 11 na in met "geen mening".

Vraag 11: "Er mogen woningen worden gebouwd op de Dijklanden" beantwoord je met "helemaal niet mee eens"! Ga naar het resultaat en onderstaande tabel komt te voorschijn!

De partijen met 100% zijn tegen bebouwing van de Dijklanden en dus de beste keus!

 

 


02/21/10

De beste keus voor de Dijklanden!

Groen Links heeft op de Urksteeg een bord geplaatst voor de verkiezingen!

Lees de aankondiging op Weblogzwolle


11/17/08

Nieuwe foto's van Gerrit Reitsma online!

Er staat een nieuw album met prachtige foto's van Gerrit Reitsma online.

Klik HIER


10/15/08

Artikel in de Aakwaa van oktober 2008

Dijklanden, hier bouwen? Nee toch! B&W en Gemeenteraad zeggen Ja, mits… Ca. 3500 bezwaren tegen Dijklanden, wat deden B&W en de gemeenteraad ermee? De afgelopen twee jaar hebben wij u via AAKWAA enkele keren geïnformeerd over de plannen van de gemeente om de Dijklanden aan te wijzen voor woningbouw.

Hieronder een kort verslag van de laatste stand van zaken en het resultaat van het slotdebat over het structuurplan dat afgelopen juni plaats vond. Uit de Aa-landen, maar ook uit andere delen van Zwolle, werden eind vorig jaar ca. 3500 zienswijzen (bezwaren) ingediend die tegen deze plannen waren. Er heeft dus een luide roep geklonken om onze gewaardeerde open groene weilanden in de Dijklanden niet op te offeren aan woningbouw. De Bewonersgroep Aa-landen heeft de vele argumenten die tegen bebouwing pleiten de afgelopen twee jaar uitgebreid met de gemeente en de politieke partijen besproken, inclusief betere alternatieven die voorhanden zijn. Dat deden wij niet alleen met en namens vele burgers maar dat deden ook diverse maatschappelijke organisaties.

Wij hebben echter moeten constateren dat B&W hun plannen in maart ongewijzigd aan de raad hebben voorgelegd. En wat hebben de politieke partijen gedaan met deze 3500 bezwaren? Ons was al gebleken dat alle oppositiepartijen zoals o.a. de VVD, Swollwacht, de SP en óók de coalitiepartij GroenLinks / De Groenen veel meer open stonden voor de argumenten tegen bebouwing van de Dijklanden. Toen het puntje bij het paaltje kwam bleek dat het echter vooral het CDA en de PvdA waren die (nog?) niet wilden luisteren naar de argumenten van vele Zwollenaren en de maatschappelijke organisaties. Daardoor kon het gebeuren dat het Structuurplan Zwolle 2020 op 16 juni j.l. bijna ongewijzigd werd vastgesteld en de Dijklanden als een potentiële bouwlocatie bleef gehandhaafd.

Overigens kunnen we daarbij ook constateren dat dit Structuurplan geen echte duidelijkheid geeft over de toekomstige uitbreidingen. Vrijwel alle potentiële uitbreidingslocaties, zoals de Dijklanden, kreeg de aanduiding ‘nader onderzoek’. Naast dit “nader onderzoek” werden door de raad nog wel diverse moties aangenomen waar wij positief tegenover staan: handhaven open landschappen bij o.a. Vecht en Zwarte Water, inhoudelijke aandacht geven aan de ingediende zienswijzen en bij eventuele veranderingen niet te veel schuiven met het sportpark Het Hoge Laar.

De komende tijd zullen wij het afgesproken ‘nadere onderzoek’ met aandacht volgen. Daarbij hopen we dat B&W en de coalitiepartijen dan meer open zullen staan voor de vele argumenten die vooral ook uit onze Aa-landen zijn aangereikt en dat de zienswijzen dan echt een inhoudelijk antwoord krijgen. Met de verkiezingen in 2010 in het vooruitzicht zijn er weer nieuwe mogelijkheden en kan uw stem bepalend zijn hoe het verder gaat met de Dijklanden. Wij houden u graag op de hoogte!

 


10/10/08

OPROEP: Vogeltellingen in de Dijklanden.

Begin oktober 2008 is de gemeente begonnen met het eerste natuuronderzoek in de Dijklanden: de vogeltellingen. Hoe ze dat aanpakken weten we (nog) niet: een extern bureau of ..... ??? De tellingen zouden 5 jaar moeten duren om de gemiddelden goed te bepalen.  De waarnemers van de gemeente staan niet de hele dag in de Dijklanden.  We doen een oproep aan elke vogelaar/ natuurliefhebber om alle waarnemingen te registreren op www. waarneming.nl   Ga naar registreren en volg de procedure van de site. Voeg alle dieren, planten, vogels toe op de site! Wat ziet u zoal in de Dijklanden, klik op de onderstaande link 


06/01/08

Brief naar de Raad van de Bewonersgroep AA-landen

Geachte raadsleden

Op 16 juni 2008 is de behandeling van het ontwerpstructuurplan in de raad gepland. In de commissie Ruimte hebben de verschillende fracties op 21 april al hun eerste commentaren op het ontwerpstructuurplan geleverd, zodat de contouren van het uiteindelijke standpunt al duidelijk zijn geworden. Het ziet er naar uit dat voor een goedkeuring van het structuurplan een meerderheid in de raad zal worden gevonden. Zoals u weet is de weg naar besluitvorming een lange en een moeizame geweest. Veel belangengroepen en andere instanties hebben zich ingespannen om de raad te overtuigen van de noodzaak veranderingen in het structuurplan te bewerkstelligen.

De bewonersgroep Aa-landen is aanvankelijk gestart als ‘gewone’ belangengroep tegen bebouwing van Dijklanden, maar is daarna in haar kritische opstelling veel fundamenteler geworden en heeft zich met het hele structuurplan en met de stedelijke ontwikkelingen van omliggende gemeenten bezig gehouden. De inhoudelijk zeer doorwrochte bezwaren hebben tot een massale afwijzing van de plannen, althans op het onderdeel Dijklanden, geleid. De reacties van de coalitiepartijen in de commissie ruimte, met name die van PvdA en CDA, stelden zeer teleur. Alle inspanningen van onze groep om inhoudelijke argumenten en goede alternatieven aan te reiken lijken vergeefs te zijn geweest. Wij hechten eraan u er op te wijzen dat wij tot onze opstelling en aanbevelingen zijn gekomen doordat wij daartoe door de politiek zijn uitgedaagd.

Bij een van de eerste schermutselingen tussen raad en bewoners kregen we het verwijt dat wij slechts een zogenaamd nimby-standpunt innamen. Wij werden uitgedaagd met inhoudelijke argumenten te komen en met alternatieven. Dat is in ruime mate gebeurd en wel zodanig dat er thans in onze groep veel kennis van zaken is. We hebben een overzicht bijgevoegd met wie en met welke instanties door ons is overlegd. Op grond hiervan kunnen wij stellen dat alles wat wij beweren verantwoord en te verantwoorden is. Het zou de raad derhalve sieren onze inbreng zeer serieus te nemen. Als nu de vertegenwoordigers van de raad in de commissie ruimte in hun bijdragen niet of nauwelijks ingaan op onze argumenten en de door ons verkende en haalbare alternatieven die een beter structuurplan opleveren voor de hele stad, dan voelen wij ons, zacht uitgedrukt, ernstig teleurgesteld. Het kan natuurlijk dat de door ons gekozen volksvertegenwoordigers het niet eens zijn met onze inbreng. Maar dat schept dan wel de verplichting ons uit te leggen wat er volgens hen aan onze argumenten niet deugt en/of welke argumenten zíj hebben om tot een andere conclusie te komen. Zelfs als die argumenten niet van inhoudelijke, maar van politieke, cq electorale aard zijn. Als dat niet of onvoldoende wordt toegelicht, dan voelt de burger zich terecht geminacht. Dan zouden de hele inspraakorganisatie en het motto ‘Samen maken we de stad’ lege hulzen zijn.

De bijdragen van vooral de vertegenwoordigers van PvdA en CDA voldoen in geen enkel opzicht aan de door ons gewenste duidelijkheid. Wij kunnen ons nog steeds niet voorstellen dat een meerderheid van de raad zo afstandelijk reageert op de inspanningen van zijn burgers. Wij erkennen dat de afronding van het structuurplan noodzakelijk is. Wij erkennen ook dat de woningbouwopgave reëel is. Wij vinden echter niet dat dit ten koste van de kwaliteit van het structuurplan mag gaan. Het aanwijzen van potentiële uitbreidingsgebieden met het predikaat ‘nader te onderzoeken’, lijkt op het eerste gezicht verstandig. Maar als het nu al volstrekt duidelijk is dat sommige locaties zullen afvallen omdat bebouwing niet kan op grond van wetgeving of bijzonder ongewenst en risicovol is (IJsselvizier A en Dijklanden) dan dient nader onderzoek geen enkel doel en staat het in de lucht houden van deze locaties plaatselijke ontwikkelingen in de weg. Het nu schrappen van deze locaties en het invoegen van de alternatieven schept de duidelijkheid die van een structuurplan mag worden verlangd. Het voorliggende structuurplan houdt onnodig teveel opties open.

Met het veelgeroemde en ook in onze gemeentepolitiek met de mond beleden begrip ‘dualisme’ is het mogelijk dat in het structuurplan wijzigingen kunnen worden aangebracht, zonder dat dit direct gevolgen heeft voor het voortbestaan van de coalitie. Wij roepen daarom de coalitiepartijen op bij hun beraadslagingen om tot een finaal standpunt te komen nu eindelijk de inhoud van het structuurplan en de kritiek daarop zwaar te laten wegen, en minder rekening te houden met het schatplichtig zijn aan de coalitie. Verder dient men zich te realiseren dat over twee jaar verantwoording zal moeten worden afgelegd tegenover de Zwolse bevolking. Het volstrekt negeren van meer dan 4000 zienswijzen en het niet ingaan op goede argumenten en alternatieven zal electoraal niet zonder gevolgen kunnen blijven.


01/01/08

Eerste concept van de Zienswijzenota naar de wethouder(s)

De ambtenaren hebben het eerste concept van de Zienswijzennota af. Dat werd vernomen nadat er contact was over de de informatie op de website van de gemeente over de zienswijzen. Natuurlijk hopen we nog steeds dat Dijklanden uit het Ontwerp Structuurplan wordt gehaald. Er zijn naar onze mening voldoende argumenten om dat te doen. Op de website van de gemeente staan niet alle indieners van zienswijzen. De tekst en de namen gaan ze zsm aanpassen.


12/01/07

Verdeling van de 3550 zienswijzen over Zwolle/ rest van Nederland!

Jan Haanstra heeft de zienswijzen opnieuw op een rij gezet, de verdeling staat hieronder. De conclusie is heel duidelijk: niet alleen de bewoners van de Aa-landen zijn begaan met het lot van de Dijklanden. De atletiekvereniging AV PEC bijvoorbeeld maakt bijna dagelijks gebruik van het gebied. Zij hebben veel zienswijzen geschreven. Ook bewoners uit Holtenbroek, Stadshagen en Brinkhoek leveren een deel.

Aa-landen 57,0%
Holtenbroek 6,5%
Stadshagen 3,1%
Brinkhoek 1,5%
Rest Zwolle 21,9%
Buiten Zwolle 10,0%


11/20/07

3550 Zienswijzen uit de Aa-landen

Het Ontwerp Structuurplan 2020 heeft van 4 oktober tot 15 november 2007 ter visie gelegen. Iedere Zwollenaar kon erop reageren door het indienen van een zienswijze. Er zijn circa 3660 zienswijzen ingekomen schrijft de gemeente, wij denken dat het iets meer zijn. Tweeennegentig procent van de ingediende zienswijzen is binnengekomen via actiekaarten uit de Aa-landen. De gemeente stuurt niet iedereen een ontvangstbevestiging.

Op de website van de gemeente worden de namen van de indieners op een rij gezet..
De namen en postcodes van indieners van zienswijzen uit de Aa-landen worden apart vermeld. Het merendeel daarvan is per actiekaart binnengekomen (ca. 3450 van de 3660) worden hieronder apart vermeld.


09/26/07

Ontwerp Structuurplan ter visie met 500 woningen  in de Dijklanden.

Maandag 24 september heeft de commssie Ruimte besloten dat het Structuurplan ter visie gelegd kan worden!  Het Ontwerp Structuurplan 2020 heeft van 4 oktober tot 15 november 2007 ter visie gelegen.


09/09/07

Bewonersgroep Aa-landen vindt nieuwe gezichtspunten over de Dijklanden: fouten in de SMB in het Structuurplan en geen oplossing voor de waterberging bij wateroverlast!

Een andere, betere toekomst voor Dijklanden én Zwolle. Afvoeren van de optie woningbouw biedt ruimte voor het inslaan van een andere koers voor Dijklanden. Die andere, betere koers is het koesteren van het huidige agrarische grondgebruik met de daaraan inherente openheid, rust en natuurwaarden in het toch al kleine uitloopgebied van Zwolle Noord. Dat is ook de koers waar door vele, zo niet alle inwoners van Zwolle Noord en zelfs velen daarbuiten om is en wordt gevraagd! Dat is ook de koers waarmee een wervend woonmilieu van heel Zwolle wordt gediend.
De bewonersgroep heeft een aantal notities geschreven, hierin wordt uitgelegd waarom Dijklanden uit het Structuurplan gehaald moet worden.  Deze notities  kunt u vinden onder het kopje " Notities/Brieven" .


06/28/07

Henk van Blitterswijk vangt 4 kleine modderkruipers in de Dijklanden op 28 juni 2007

Henk van Blitterswijk, Sylvia Meijer, Han de Vries en Hans Nederhand hebben donderdagavond gevist in de Dijklanden. Henk van Blitterswijk heeft naast een grote verscheidenheid aan vissen, kreeftjes, slakken 4 kleine modderkruipers gevangen. Sylvia Meijer heeft nauwkeurig bijgehouden wat er gevonden is in de sloot. Op de website van de KNNV komt een verslag.  Op 9 februari ontving de voorzitter van de KNNV Henk van Blitterswijk de 'groene prijs'. Deze prijs wordt jaarlijks door Groen Links/ De Groenen in Zwolle uitgereikt. Henk kreeg de prijs voor zijn enorme inzet voor een groen Westenholte waar hij de grote motor is achter de introductie van het natuurlijk tuinieren bij de WVF volkstuinen. 

Fotoalbum


06/28/07

Discussienota In- en uitbreidingscriteriacriteria van B&W op 7 mei 2007

Bij de behandeling van de Discussienota In- en uitbreidingscriteriacriteria van B&W op 7 mei in de Raad zijn 2 moties aangenomen en een voorstel: "De uitvoeringscriteria zoals genoemd in de Discussienota In- en uitbreidingscriteria op te nemen het ontwerp Structuurplan; de matrix zoals opgenomen in de bijlage van de Discussienota in- en uitbreidingscriteria, inclusief een nadere toelichting daarop, op te nemen in het ontwerp Structuurplan."

We zijn erg blij dat dit voorstel is aangenomen: de nadere toelichting op de matrix in de Discussienota zal grote verschuivingen geven in de beoordeling van de locaties door B&W.06/28/07

Op zoek naar de Grote modderkruiper op 28 juni 2007 door de KNNV

Uit de Stentor:

"12 OKTOBER 2006 - ZWOLLE - ‘Landschappelijk gezien zonde’. Die reactie gaf Dirk Maas van de KNNV op de vraag vanuit de gemeenteraad hoe zijn organisatie aankijkt tegen woningbouw in Dijklanden. De KNNV gaat komend voorjaar onderzoek doen, ‘op zoek naar de kleine of grote modderkruiper’"

De KNNV gaat op zoek naar de modderkruiper:

Vissen in de Dijklanden o.l.v. Henk van Blitterswijk

Tijd: 19.00 - 21.00 uur  28 juni 2007

Verzamelen: Parkeerplaats atletiekvereniging PEC Zwolle Middelweg/Urksteeg


05/04/07

Kanttekeningen en advies bij Raadsvoorstel 'Discussienota in- en uitbreidingscriteria - 4 mei 2007

In de commissie Ruimte van 23 april jl is de discussienota in- en uitbreidingscriteria aan de orde geweest. Door diverse raadsleden is gevraagd om nadere informatie over en toelichting op verschillende onderdelen van deze nota. Het ging met name om een heldere uitleg van waarom welke criteria wanneer werden toegepast bij de keuze voor uitbreidingslocaties. Gevraagd werd om een duidelijke matrix met criteria, de toepassing ervan en de afweging tussen meerdere locaties.

Door de commissie bij monde van de voorzitter is geconcludeerd dat de nota met die nadere toelichting aan de raad kan worden aangeboden om een finale politieke afweging mogelijk te maken. Dit gaat maandag 7 mei gebeuren.

De vraag die thans voorligt is of de raad inmiddels de gevraagde extra informatie heeft ontvangen om die politieke afweging en besluitvorming over criteria nu wel mogelijk te maken.

Naar onze mening is daar opnieuw niet aan voldaan. Opnieuw, omdat ook bij de behandeling in de commissie Ruimte dezelfde vraag voorlag: uitvoering moties 11-2 en 11-7. Lees onze kanttekeningen!


04/23/07

Raadsvoorstel Discussienota In- en Uitbreidingscriteria 23 april 2007

In november is de inspraaknota voortontwerp Structuurplan 2020 vastgesteld. De gemeenteraad heeft een aantal moties en amendementen aangenomen. Het ontwerp Structuurplan moet ter visie gelegd worden en de raad bekijkt nu of de moties 11-2 de criteria en 11-7 Zwolle-Uit goed zijn uitgewerkt. De raadsnotitie Raadsvoorstel Discussienota In- en Uitbreidingscriteria stond op de agenda van de commissie Ruimte van 23 april 2007. De notitie gaat door naar de raad en daar wordt besloten wat er mee gedaan wordt.

De bewonersgroep uit de Aalanden heeft een beoordeling over de raadsnotitie Raadsvoorstel Discussienota In- en Uitbreidingscriteria geschreven. Wil je de beoordeling lezen, klik hier!


03/20/07

Super foto's in het album van de Dijklanden

Gerrit Reitsma heeft opnieuw prachtige foto's gemaakt. Ze staan in een nieuw album.
Fotoalbum Gerrit Reitsma


03/18/07

Blijft Dijklanden groen ?

Aan de Bewoners van de Aa-landen, die hebben gereageerd op "Het Voorontwerp Structuurplan"

Beste medebewoners,

Onze woonomgeving ligt ons na aan het hart.

Dat blijkt ook uit de 248 reacties van bewoners van de Aa-landen op het Voorontwerp Structuurplan, waarin tot onze schrik en verbazing plannen voor bebouwing van ons uitloopgebied werden gepresenteerd. Dankzij uw reacties hebt u bereikt dat B&W vooralsnog het gebied Dijklanden niet zonder nader onderzoek zal bebouwen.

Nieuwsarchief